Fundacja Drzewo Życia
Statut

Statut

(Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu Fundacji nr 2/2015 z 25.06.2015 zatwierdzone Uchwałą Rady Fundacji)

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

Fundacja mając na uwadze zapewnienie należytej opieki psychologiczno-rehabilitacyjnej, oraz działania edukacyjno- informacyjne dla dzieci, młodzieży, osób pełnoletnich, wykluczonych i niepełnosprawnych, oraz wsparcie dla ich bliskich realizuje wytyczone zadania. Mając na celu w tej tak ważnej opiece i edukacji poprawę w zakresie dostępności
i finansowania opieki nad cierpiącymi, Fundacja dołoży wszelkich starań do ich realizacji.

§ 1

Fundacja pod nazwą „ Drzewo Życia” zwana w dalszej treści Statutu „ Fundacją” została ustanowiona w dniu 21 września 2009 roku aktem notarialnym 10078/2009.

Fundacja działa na zasadach określonych w Ustawie z dn. 06.04. 1984 r. o fundacjach ( Dz. U. z 1991r., nr 46, poz. 203) w innych aktach prawnych , dotyczących działalności Fundacji, oraz w niniejszym statucie.
§ 2

 1. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Malawa k/ Rzeszowa, gmina Krasne.
 2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, oraz poza granicami kraju.
 3. Fundacja „ Drzewo Życia” ma prawo używać pieczęci, logo i innych odznak identyfikujących jej działanie, oraz może przyznawać odznaki honorowe i inne wyróżnienia i nagrody osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów założonych przez Fundację, lub dla samej Fundacji.
 4. Fundacja jest powołana na czas nieokreślony.
 5. Fundacja ma prawo powoływania podległych sobie jednostek i zakładów.
 6. Fundacja może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym charakterze działania.
 7. Fundacja posiada osobowość prawną i może uczestniczyć w spółkach i innych formach prawnych.
 8. Fundacja „Drzewo Życia” jest niezależną organizacją pozarządową, nie nastawioną na zysk, działającą na polu pomocy społecznej.
 9. Fundacja opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej, do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 3

Nadzór nad Fundacją „ Drzewo Życia” sprawuje Minister Zdrowia.

ROZDZIAŁ II

Cele i sposoby realizacji

§ 4

 1. Celem Fundacji jest przeciwdziałanie problemom zdrowotnym z dziedziny zaburzeń psychiczno- adykcyjnych, żywieniowych oraz innych, poprzez:
 • Edukacja w dziedzinie zdrowia psychicznego, fizycznego, oraz edukacja w dziedzinie zwiększenia świadomości osób o przysługujących im prawach
 • Objęcie edukacją i pomocą terapeutyczną oraz inną osoby skazane za wykroczenia i przestępstwa
 • Objęcie edukacją i pomocą terapeutyczną i inną osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych i innych zdarzeniach losowych
 • Objęcie edukacją i pomocą terapeutyczną i inną imigrantów i emigrantów
 • Ocena i szacowanie poziomu uszczerbku na zdrowiu psychicznym oraz fizycznym.
 • zmiany zachowań dotyczących zdrowego trybu odżywiania
 • działalność profilaktyczną i rehabilitacyjną
 • tworzenie ośrodków wsparcia i domów sanatoryjnych
 • wspieranie działań na rzecz rozwoju zdrowia,
 • edukację w dziedzinie zdrowia,
 • rozpowszechnianie sportu jako zdrowego trybu życia
 • rozwój i krzewienie kultury i turystyki jako podstaw zdrowego trybu życia
 • ochronę środowiska i rozpowszechnianie ekologii, jako warunków niezbędnych do prowadzenia zdrowego trybu życia
 • prowadzenie polityki społecznej z dziedziny związanej z ochroną zdrowia
 • prowadzenie działalności szkoleniowej i doradczej w sprawach, związanych z ochroną zdrowia

§ 5

Fundacja „Drzewo Życia” osiąga swoje cele poprzez:

 1. organizowanie akcji społecznych, humanitarnych, kulturalnych i sportowych oraz innych przedsięwzięć o podobnym charakterze, oraz pozyskiwanie funduszy na te cele,
 2. ochronę i promocję zdrowia w tym edukację a szczególnie w zakresie profilaktyki medycznej,
 3. aktywizację społeczeństwa do promocji, organizacji wolontariatu i zbierania funduszy,
 4. prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, wolontariatu, ochrony środowiska, ekologii, i innych,
 5. działania pomocowe na rzecz osób niepełnosprawnych oraz potrzebujących, zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 6. promocję i organizację działań zmierzających do realizacji zainteresowań ludzi objętych opieką Fundacji,
 7. organizowanie imprez, zajęć sportowych, turniejów i rajdów promujących zdrowy tryb życia,
 8. działalność kulturalno – oświatową
 9. działalność na rzecz turystyki i wypoczynku
 10. działania na rzecz proekologicznego rozwiązywania problemów, w tym podejmowanie tematyki zdrowej żywności, ilości i racji w standardach systemu żywienia,
 11. prowadzenie działalności szkoleniowej, informacyjno-promocyjnej, badań, analiz oraz doradztwa w obszarach działalności Fundacji,
 12. organizowanie i finansowanie ośrodków wsparcia, domów sanatoryjnych, ośrodków terapeutycznych w Polsce i za jej granicami,
 13. organizowanie i finansowanie działalności wydawniczej,
 14. prowadzenie biblioteki w dziedzinach związanych z działalnością Fundacji,
 15. współpracę w celu rozwoju prowadzonej terapii oraz innych działań związanych z realizacją celów Fundacji z organizacjami pozarządowymi, hospicjami, instytucjami naukowymi i innymi organizacjami, działającymi na rzecz chorych lub poszkodowanych w róznych zdarzeniach losowych i ich rodzin w kraju i za granicą oraz z instytucjami państwowymi i samorządowymi, jak również z organizacjami pozarządowymi i kościelnymi ze szczególnym uwzględnieniem organów administracji państwowej i publicznej: Sądów, Prokuratur, Policji, Instytucji orzeczniczych itp.
 16. Współpracę z podmiotami, których zakres działalności jest tożsamy z wybranymi celami Fundacji

§ 6

Członkostwo w Fundacji

 1. Członkami Fundacji są:
  1. osoby fizyczne (pacjenci) korzystające z terapii całodobowej organizowanej przez Fundację w ramach realizacji jej celów statutowych, turnusów terapeutycznych w należących do fundacji domach sanatoryjnych
  2. osoby fizyczne (pacjenci) korzystające z terapii ambulatoryjnej organizowanej przez Fundację w ramach realizacji jej celów statutowych realizowanej w Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie
 2. Warunkiem członkostwa jest wniesienie opłaty wpisowej -w przypadku wskazanym w punkcie a). -w kwocie 2400 zł- ,zaś w przypadku wskazanym w punkcie b). – w kwocie 140 zł
 3. Opłaty wpisowe mogą być przeznaczone na poczet turnusu terapeutycznego w ramach zawieranych indywidualnych umów cywilno-prawnych lub na poczet pierwszej konsultacji diagnozującej, pod warunkiem kontynuacji terapii wskazanej w punkcie 1b przez okres minimum trzech miesięcy
 4. Na podstawie wniesionych opłat członkowskich wszyscy pacjenci oraz ich rodziny mają prawo do korzystania z proponowanych przez specjalistów terapii indywidualnych oraz rodzinnych i grupowych, oraz konsultacji psychiatrycznych i dietetyczno- żywieniowych oraz porad prawnych.
 5. Członkowie Fundacji mają prawo do korzystania z pobytu na turnusach terapeutycznych oraz przez okres pół roku po zakończonej terapii stacjonarnej w ramach dodatkowych działań opiekuńczych nad zdrowiejącym pacjentem. W tym czasie pacjenci objęci są pełnym wyżywieniem, całodobową opieka wykwalifikowanych pracowników, możliwością przebywania w domu sanatoryjnym, jak również korzystania z wszelkich mediów i organizowanych zajęć dydaktyczno-kulturalnych.
 6. Fundacja zobowiązuje się do otoczenia szczególną troską i dbałością członków Fundacji.
 7. Członkowie Fundacji mogą wnosić, także poza opłatami wpisowymi, inne kwoty w formie darowizn na konto Fundacji dla realizacji jej celów statutowych.
 8. Członkostwo w Fundacji wygasa po zakończeniu okresu trwania turnusu terapeutycznego wskazanego w pkt 1 a). lub terapii ambulatoryjnej wskazanej w pkt 1 b).

ROZDZIAŁ III

Prawa i obowiązki Fundacji

§ 7

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub dokonywać zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupu towarów lub usług na szczególnych zasadach od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

ROZDZIAŁ IV

Organy Fundacji

§ 8

 1. Organami Fundacji są:
  1. Rada Fundacji-organ kontroli i nadzoru
  2. Zarząd Fundacji-organ zarządzający i wykonawczy
  3. Fundatorzy mogą powołać Radę Programową Fundacji jako organ opiniodawczo-doradczy.

Rada Fundacji

§ 9

 1. Rada Fundacji zwana w dalszej treści statutu „Radą” składa się z Przewodniczącego Rady oraz dwóch członków wybieranych przez Fundatorów. Powołanie do Rady osób wybranych przez Fundatorów następuje na pięcioletnią kadencję.
 2. Do Rady mogą być także wybrani przez Radę i w trybie, o którym mowa niżej, osoby fizyczne w liczbie nie większej niż 2 osoby.
 3. Powołanie do Rady osób o których mowa w par. 8 pkt. 2 następuje na trzyletnią kadencję, a dokonuje się w głosowaniu jawnym, jednomyślnie.
 4. W Radzie może zasiadać ta sama osoba przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkami Rady nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt.8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535), decyzję w tej sprawie podejmują Fundatorzy lub upoważniona przez nich osoba.
 7. Odwołania członków Rady o których mowa w par. 8 pkt 1. dokonują Fundatorzy.
 8. Odwołania członków Rady o których mowa w par. 8 pkt 2. dokonuje Rada. Odwołanie następuje w drodze głosowania większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady z wyłączeniem osoby, której głosowanie dotyczy. Odwołanie może być dokonane na wniosek członka Rady lub z inicjatywy co najmniej dwóch innych członków Rady, po przedłożeniu przez nich pisemnego umotywowanego wniosku. Wniosek taki przekazują inicjatorzy wszystkim pozostałym członkom rady wskazując proponowany termin posiedzenia w tej sprawie.

§ 10

 1. Rada jest organem kontroli i nadzoru Fundacji. Do zadań Rady należy:
 2. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności przygotowanych przez Zarząd, zatwierdzanie sprawozdania finansowego i merytorycznego;
 3. Powoływanie i odwoływanie Prezesa, V-ce Prezesa oraz członków Zarządu,
 4. Nadzór nad działalnością Zarządu,
 5. Wnioskowanie do Zarządu w sprawach dotyczących działalności Fundacji;
 6. Opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji;
 7. Wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd;
 8. W razie potrzeby, wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego.

§ 11

 1. Rada pracuje na posiedzeniach, które odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż jeden raz w roku. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek dwóch członków Rady lub na wniosek Zarządu.
 2. Jeżeli inne postanowienia statutu nie stanowią inaczej, Rada podejmuje uchwały większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków Rady. W wypadku równej ilości głosów decyduje głos oddany przez Przewodniczącego.
 3. Głosowanie Rady jest jawne. Może zostać utajnione na umotywowany wniosek co najmniej dwóch członków Rady pod warunkiem, że co najmniej jeden z członków Rady tego zarząda.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w jej pracach, zrzeczenia się członkostwa, odwołania o którym mowa w par. 8 pkt. 7 i 8.

Zarząd

§ 12

 1. Zarząd jest organem zarządzającym Fundacji.
 2. W skład Zarządu Fundacji wchodzą od 2 do 5 osób, wybieranych przez Radę Fundacji, przy czym pierwszy skład Zarządu jest wybierany przez Fundatorów.
 3. Prezes ,V-ce Prezes oraz członkowie Zarządu wybierani są na pięcioletnią kadencję.
 4. W Zarządzie może zasiadać ta sama osoba przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Decyzję o wynagrodzeniu dla Prezesa , V-ce prezesa oraz członków Zarządu, a także o formie i warunkach zatrudnienia podejmuje jeden z Fundatorów, lecz musi uzyskać pozytywną opinię Rady Fundacji.
 6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. Posiedzenia te odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 7. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.
 8. Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek śmierci, zrzeczenia się członkostwa i odwołania przez Radę.

§ 13

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zakresu obowiązków Zarządu należy podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych, zgodnie z postanowieniami statutu do uprawnień Rady Fundacji,
  a także:
  1. Uchwalanie rocznych planów finansowych
  2. Uchwalanie regulaminów, w tym Regulaminu Wewnętrznego Fundacji oraz regulaminów powołanych jednostek,
  3. Powoływanie, w miarę potrzeb, specjalistycznych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, a w szczególności zakładów opieki zdrowotnej, oraz ich kierowników
  4. Ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania pracowników Fundacji oraz wielkości środków na ich wynagrodzenia i nagrody;
  5. Podział i przeznaczenie majątku na cele statutowe oraz wydzielanie funduszy, po wcześniejszej konsultacji z Radą;
  6. Rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawach skierowanych do Zarządu przez Radę Fundacji
  7. Nabywanie i zbywanie nieruchomości
  8. Przyjmowanie zapisów i spadków, subwencji i darowizn
  9. Przestrzeganie i realizacja celów, zadań, i programów Fundacji
  10. Rzetelne, staranne i efektywne dysponowanie środkami Fundacji
  11. Zarząd co roku, do końca marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji
  12. Do bieżącej obsługi zadań Fundacji oraz jej organów Zarząd utworzy Biuro Fundacji oraz powoła Dyrektora Biura Fundacji, określając jego kompetencje.
  13. Do oceny podejmowanych przez Fundację przedsięwzięć Zarząd może powoływać konsultantów oraz ich zespoły i zlecać im wykonanie odpowiednich opracowań;
  14. W miarę potrzeb Zarząd może powołać Dyrektorów odpowiedzialnych za wyznaczony im zakres działalności Fundacji.
  15. Do dokonywania określonych czynności związanych z działalnością Fundacji, Zarząd może udzielać stosowanych pisemnych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo powinno precyzyjnie i szczegółowo określać: osobę umocowaną, zakres umocowania oraz termin jego wygaśnięcia.

§ 14

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 2. Czynności wykonawczo-zarządzające w stosunku do uchwał Zarządu pełni Prezes Zarządu, V-ce prezes, członek Zarządu lub osoba upoważniona przez Zarząd.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składa Prezes Zarządu samodzielnie lub V-ce Prezes Zarządu z członkiem Zarządu działając łącznie.
 4. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest wyłącznie Prezes Zarządu.
 5. Prezes Zarządu jest kierownikiem zakładu pracy dla pracowników Fundacji oraz zakładów i innych jednostek organizacyjnych przez nią utworzonych i jej podległych.

Rada Programowa

§ 15

 1. Rada Programowa jest organem opiniodawczo-doradczym Fundacji.
 2. Rada Programowa sprawuje funkcje konsultacyjne dla podejmowanych działań przez Zarząd, propaguje cele, inicjuje działania dla których Fundacja została utworzona.
  W szczególności do jej kompetencji należy:
  1. Przedstawianie Zarządowi opinii w przedmiocie priorytetów w bieżącej działalności Fundacji;
  2. Wnioskowanie do Zarządu o podjęcie określonej działalności zgodnej z celami Fundacji;
  3. Wnioskowanie do Zarządu o zakup specjalistycznego sprzętu dla realizacji celów Fundacji;
  4. Proponowanie zmian w statucie;
  5. Wnioskowanie do Zarządu o ustanowienie nagród i wyróżnień, o których mowa w par. 2 pkt 3;
  6. Konsultacja z Zarządem w zakresie podziału i przeznaczenia majątku na cele statutowe oraz wydzielanie funduszy.

§ 16

 1. Rada Programowa składa się z Przewodniczącego oraz członków w liczbie do 15 osób.
 2. Przewodniczący oraz członkowie Rady Programowej są powoływani przez Fundatorów na 3 letnie kadencje.
 3. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 4. Posiedzenia Rady Programowej Fundacji zwołuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy, na wniosek 1/3 członków Rady Programowej Fundacji, Przewodniczącego Rady Fundacji bądź Fundatorów.
 5. Rada Programowa Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków Rady Programowej Fundacji. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 6. Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek śmierci, długotrwałej choroby uniemożliwiającej udział w jej pracach, zrzeczenia się członkostwa, odwołania przez Fundatorów.
 7. Członkowie Rady Programowej mogą otrzymywać, z tytułu pełnienia funkcji, zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306, z 2001 r. Nr. 85, poz. 924 i Nr 154, poz. 1799, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 60, poz. 535), decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd po wcześniejszym zaopiniowaniu przez Radę.

ROZDZIAŁ V

Majątek i dochody Fundacji

§ 17

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski Fundacji w wysokości
  1000,00 złotych ( Jeden tysiąc złotych), oraz inne składniki majątkowe nabyte w czasie działalności Fundacji.
 2. Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 18

 1. Dochodami Fundacji w szczególności są:
  1. Dochody z majątku nieruchomego i ruchomego;
  2. Darowizny, zapisy, dotacje, nawiązki i inne świadczenia od osób fizycznych i prawnych;
  3. Środki ze zbiórek i imprez publicznych;
  4. Przychody z przyjętych do realizacji zadań zleconych,
  5. Dochody ze szkoleń, publikacji, reklamy,
  6. Wpływy z udziałów w zyskach osób prawnych i dywidendy;
  7. Odsetki bankowe
  8. Opłaty wpisowe dokonywane przez członków Fundacji
 2. Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

§ 19

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie woli o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 20

Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub subwencji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości równej co najmniej 5000,00 złotych, uzyskują, o ile wyrażą stosowane życzenie, tytuł Sponsora Fundacji. Tytuł ten jest przyznawany przez Zarząd lub Fundatorów i ma charakter osobisty.

§ 21

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy „ Prawo o Działalności Gospodarczej” ( Dz. U. 1999, nr 10, Poz. 1178 z późn. zm.).

§ 22

Cały dochód Fundacji pochodzący ze źródeł wskazanych w Statucie przeznaczany jest na działalność statutową Fundacji.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 23

 1. Decyzję w przedmiocie zmiany wszelkich postanowień Statutu Fundacji, oraz zmiany celu Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu, a w przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy do Prezesa.
  Decyzja dla swej ważności wymaga pisemnej akceptacji Fundatorów lub Rady Fundacji uzyskana stosunkiem 2/3 głosów, w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
 2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 3. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd w drodze uchwały większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Zarządu, w przypadku równej ilości głosów decydujący głos należy do Prezesa.
  Decyzja dla swej ważności wymaga pisemnej akceptacji Fundatorów lub Rady Fundacji w drodze uchwały większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady Fundacji.
 4. Likwidację Fundacji przeprowadza likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
 5. Pozostały po likwidacji Fundacji majątek po uregulowaniu wszelkich zobowiązań
  i należności, zostanie przeznaczony na cele społeczne.
 6. Szczegółowe przeznaczenie składników majątku pozostałego po likwidacji Fundacji określa Zarząd. O stwierdzeniu likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku zawiadamia się Ministra, o którym mowa w § 3.

§ 24

Statut, wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.